Žákovský parlament

Parlamentní činnost si dává za prioritu být funkčním školním orgánem,
který bude nápomocen vedení školy, učitelům i žákům.

Vede: Mgr. Petra Votrubcová

Složení žákovského parlamentu: členové jsou voleni

3. třída – V. Fronc, O. Liška

4. třída – K. Halaška, N. Vaňková

5.a třída – B- Malá, F. Musil

5.b třída – M. Rais, L. Skramuská

6. třída – A. Macháčková, V. Šulík

7. třída – V. Petrusová, M. Plaček

8. třída – M. Malivánková, B. Tančak

9. třída – T. Zikmundová, J. Uman

předseda žákovského parlamentu – V. Šulík

místopředseda žákovského parlamentu – B. Malá

zapisovatel žákovského parlamentu – T. Zikmundová

Schůzky parlamentu: parlament se schází minimálně jednou v měsíci, vždy po domluvě se členy, schůzky probíhají ve dvou variantách – během dopoledního vyučování, po vyučování

Školní desatero:

1) My žáci bereme na vědomí, že žákovská knížka je úředním dokladem a podle toho s ní budeme zacházet. Budeme ji pravidelně předkládat rodičům.

2) Chováme se k sobě hezky a mile, neděláme rozdíly, každý se baví s každým, nikdo se nepovyšuje nad mladší a slabší. Pokud máme nějaký, jakýkoliv problém, svěříme se rodičům, učiteli, výchovnému poradci nebo metodikovi prevence.

3) Staráme se o svoji třídu a neničíme školní majetek, protože chceme, aby se nám ve škole líbilo. Nečmáráme po zdech, udržujeme pořádek v areálu školy.

4) Známe a používáme pravidlo PPP - pozdravím, poprosím, poděkuji. Během komunikace nepoužíváme vulgární výrazy.

5) Během hodiny dodržujeme pokyny učitele, dáváme pozor, nevykřikujeme a nehledáme důvod k odchodu ze třídy, během výuky neopouštíme školní budovu.

6) Nesmíme šikanovat ani šikaně přihlížet. Víme, že pokud  budeme vyvolávat nepřátelství, mstít se, spolčovat se s druhými k jakémukoliv druhu šikanování  včetně kyberšikany jednoho dítěte nebo si budeme libovat v násilném, vyprovokovaném chování, budeme hodnoceni velice přísně v souladu s ustanovením Školního řádu.

7) Do školy chodíme přiměřeně a čistě oblečeni, nenosíme žádné předměty, které by mohly ublížit spolužákům.

8) Nelžeme, nepodvádíme, mluvíme vždy pravdu, neboť lži a pomluvy mezi slušné lidi nepatří.

9) V průběhu vyučování máme vypnutý mobilní telefon a sami si za něj ručíme.

10) Dodržujeme pravidla Školního řádu, se kterým jsme byli všichni seznámeni.

V Základní škole Aloise Klára Úštěk byl v září 2016 zřízen Žákovský parlament jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem fungování parlamentu bylo zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv dítěte.

Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se o optimální řešení problémů, zajišťuje prostor pro komunikaci mezi žáky, učiteli, veřejností a podílí se na chodu školy. Školní parlament se stal součástí Školního vzdělávacího programu.

Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN a k níž přistoupila i ČR.

Podle této Úmluvy má dítě právo:

- vyjádřit svůj názor a požadavek
- na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
- na ochranu před jakoukoli diskriminací
- získat a zveřejnit informace

Svou činnost parlament zaměřuje na:

- zlepšení postoje každého žáka ke školní práci a vzájemnou pomoc žáků
- hygienu a bezpečnost ve škole, pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a
  nezájem
- pomoc při organizování chodu školy

Žákovský parlament má právo zejména:

- vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti
- podílet se aktivně na veškerém životě školy
- přednést své návrhy vedení školy a učitelům

Žákovský parlament má povinnosti:

- spolupracovat prostřednictvím svých zástupců s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a
   vycházet přitom ze závazných pravidel Školního řádu
- respektovat společenská pravidla a zásady slušného chování
- dbát na tradici školy a její dobrou pověst
- přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy
- správně reprezentovat školu

Cíle žákovského parlamentu:

- chceme být prostředníky mezi vedením školy, učiteli, žáky, zaměstnanci a zajišťovat zpětné vazby
- chceme předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení školního majetku
- chceme dohlížet na dodržování školního řádu, pomoci při zajišťování čistoty a pořádku
- chceme připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd
- chceme řešit připomínky a návrhy žáků
- pomáhat při organizaci chodu školy a vytvořit tak příjemné klima školy
- chceme umožnit žákům uplatnění svých dovedností, schopností
- prezentovat svoji činnost na webových stránkách, školním časopise i v místním tisku

Stanovy žákovského parlamentu Základní školy Aloise Klára Úštěk:

- členové žákovského parlamentu jsou voleni svými spolužáky jednou ročně, v nutném případě mohou být
   nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni a na jeho místo zvolen jiný třídní zástupce
- zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání žákovského 
  parlamentu, nemůže-li se zúčastnit, je povinen se omluvit a sjednat si za sebe náhradu
- všichni členové parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí
  1 člen – 1 hlas, přítomní dospělí hlasovací právo nemají
- povinností každého člena parlamentu je informovat pravdivě své spolužáky o jednání na třídnických hodinách
- rozhodnutí parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
- parlament nemá právo zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy
- rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat
- z každého zasedání žákovského parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce
- jednání žákovského parlamentu se jako hosté mohou zúčastnit všichni žáci, učitelé i provozní zaměstnanci
  školy

Pravidla chování na půdě parlamentu:

- nepřekřikovat se, naslouchat si, respektovat se
- nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet
- nepoužívat vulgární výrazy
- řešit školní problémy
- předávat jen nezkreslené informace
- spolupracovat v týmu
- zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

Zápis ze schůzky:

Zápis ze schůzky 21.9.2016
Zápis ze schůzky 30.9.2016
Zápis ze schůzky 20.10.2016
Zápis ze schůzky 24.11.2016
Zápis ze schůzky 23.2.2017
Zápis ze schůzky 12.10.2017Fotogalerie:

Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:1
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:2
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:3
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:4
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:5
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:6
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:7
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:8
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:9
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:10
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:11
Žákovský parlament, Základní škola Aloise Klára Úštěk, foto:12