Přijímání žáků

Přijímání žáků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019 se konal
ve dnech 11.4. a  12.4. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin,
pro děti narozené od 1.9. 2011 – 31.8. 2012.

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

 

  1. Každé dítě obdrží registrační číslo. pod tímto číslem získá zákonný zástupce informaci o přijetí/nepřijetí dítěte na webových stránkách školy ( www.zs-ustek.cz). Seznam bude zveřejněn minimálně po dobu 15 dnů.

  2. O přijatých žácích škola vystaví Rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od vyvěšení. V případě, že žák do naší školy nenastoupí, je zákonný zástupce povinen toto škole osobně, písemně, e-mailem (zs.ustek@wo.cz).

  3. Nepřijatým žákům škola Rozhodnutí o nepřijetí doručí dopisem s doručenkou nebo předá proti podpisu do vlastních rukou. Ti mají zákonnou dobu na odvolání ( 15 dnů od doručení).

  4. Pokud bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí škole doručit do 31.5. 2018 doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Náhradní termín zápisu – po telefonické domluvě s Mgr. Almou Zikovou (zástupkyně ředitelky školy)
– tel. 416 795 456

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na dveřích při vstupu do školní budovy a na webových stránkách školy do 30.4. 2018..

Do 31. 5. 2018 doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského nebo odborného lékaře (v případě žádosti o odklad školní docházky).

Desatero pro rodiče

Kritéria přijeti žáků do 1. ročníku

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. třídy pro školní rok 2018/2019

Předčasný nástup povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte

zápisový lístek